De werkgroep

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Eric Schimmel

Secretaris: Anneke Wigboldus

Penningmeester: Gerben van IJzendoorn

Notulist en webmaster: Marjolein van IJzendoorn

De leden verrichten hun werkzaamheden volledig op vrijwillige basis, zij ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden ten aanzien van de stichting.

Actueel beleidsplan:
Doelstelling en te verrichten werkzaamheden
De doelgroep voor de werkzaamheden van onze stichting is de arme bevolking in Zvoristea. De doelstelling van de stichting is tweeledig. Namelijk:
- Jaarlijks € 2000,- overmaken naar het hulpgebied voor de verstrekking van hout en brood aan gezinnen die hiervoor te weinig geld hebben.
- Het bekostigen van projecten ten aanzien van eerste levensbehoeften op basis van noodhulp.

De wijze van verwerving van inkomsten
De giften voor het hout- en broodproject bestaan  voor het grootste gedeelte uit giften van personen die zich verbonden hebben aan  dit project. Dat wil zeggen dat zij hebben aangegeven jaarlijks bij te willen dragen en  ook het bedrag dat zij jaarlijks bijdragen hebben zij vooraf aangegeven. Daarnaast ontvangen wij regelmatig incidentele giften voor het Hout- en broodproject. De noodhulp wordt bekostigd vanuit incidentele giften van particulieren en bijdragen vanuit de diakonie van de PKN-gemeenten te Zuidhorn. Voor de incidentele giften worden oproepen gedaan in het kerkblad van de PKN-gemeenten te Zuidhorn.

Het beheer en de besteding van het vermogen  van de instelling

De stichting heeft een vaste afspraak voor het jaarlijks doneren van € 2000,- ten aanzien van het hout- en broodproject. Zolang de giften hiervoor toereikend zijn zal deze jaarlijkse gift worden overgemaakt. Alle verzoeken tot noodhulp worden  door alle werkgroepleden beoordelen waarna op basis van consensus besloten wordt of een project aansluit bij de doelstelling van de stichting,  namelijk zoals hierboven beschreven het bekostigen van projecten ten aanzien van eerste levensbehoeften.

**Door externe omstandigheden is het inzamelen van goederen in 2021 gestopt.

**Vlak na het vallen van de muur was er intensief contact met de kerkgemeenschap in Kakerbeck. Er waren tweejaarlijkse bezoeken daar en hier. Door beide kerken is destijds aan het bestuur van de Stichting gevraagd om de organisatie daarvan op zich te nemen. Door afnemende belangstelling zijn deze bezoeken geëindigd.

Vergaderingen

Circa 2 keer per jaar.

Interesse in deelname aan de werkgroep c.q. deze vergaderingen? Neem contact op via het formulier.