De werkgroep

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Albert Teelken

Secretaris: Anneke Wigboldus

Penningmeester: Gerben van IJzendoorn

Overige werkgroepleden:
- Eric Schimmel
- Lodewijk Hoogstra
- Marjolein van IJzendoorn (notulist)

De leden verrichten hun werkzaamheden volledig op vrijwillige basis, zij ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden ten aanzien van de stichting.

Actueel beleidsplan:
Doelstelling en te verrichten werkzaamheden
De doelgroep voor de werkzaamheden van onze stichting is de arme bevolking in Zvoristea. De doelstelling van de stichting is tweeledig. Namelijk:
- Jaarlijks € 2000,- overmaken naar het hulpgebied voor de verstrekking van hout en brood aan gezinnen die hiervoor te weinig geld hebben.
- Het bekostigen van projecten ten aanzien van eerste levensbehoeften op basis van noodhulp.
De wijze van verwerving van inkomsten
De giften voor het hout- en broodproject bestaan  voor het grootste gedeelte uit giften van personen die zich verbonden hebben aan  dit project. Dat wil zeggen dat zij hebben aangegeven jaarlijks bij te willen dragen en  ook het bedrag dat zij jaarlijks bijdragen hebben zij vooraf aangegeven. Daarnaast ontvangen wij regelmatig incidentele giften voor het Hout- en broodproject. De noodhulp wordt bekostigd vanuit incidentele giften van particulieren en bijdragen vanuit de diakonie van de PKN-gemeenten te Zuidhorn. Voor de incidentele giften worden oproepen gedaan in het kerkblad van de PKN-gemeenten te Zuidhorn.
Het beheer en de besteding van het vermogen  van de instelling

De stichting heeft een vaste afspraak voor het jaarlijks doneren van € 2000,- ten aanzien van het hout- en broodproject. Zolang de giften hiervoor toereikend zijn zal deze jaarlijkse gift worden overgemaakt. Alle verzoeken tot noodhulp worden  door alle werkgroepleden beoordelen waarna op basis van consensus besloten wordt of een project aansluit bij de doelstelling van de stichting,  namelijk zoals hierboven beschreven het bekostigen van projecten ten aanzien van eerste levensbehoeften.

Vergaderingen

Circa eens per 3 maanden.

Interesse in deelname aan de werkgroep c.q. deze vergaderingen? Neem contact op via het formulier.