jaarverslag 2016

Voorwoord.

Volgens de statuten zijn wij verplicht jaarlijks een verslag van onze bezigheden te presenteren, als ook een financieel verslag.

De hulp die wij bieden loopt al 20 jaar. Hierbij werken wij samen met Altmark in voormalig Oost Duitsland. De geschiedenis daarvan is te lezen in het algemene deel van deze website.

Verslag van de activiteiten 2016.

Bezoek aan het hulpgebied. In 2016 is begin september een bezoek gebracht aan Buda bij Zvoristea. Hierbij is gekeken naar de voortgang van lopende projecten. Ook zijn nieuwe projecten bekeken. Een keuze uit die nieuwe projecten zal door de werkgroep gemaakt worden. Verder hebben we kleding en brood uitgedeeld in een heel arm dorp genaamd Baranca, vlak bij de Oekraïense grens.

Inzamelen van goederen en transport van goederen naar Kunrau.  Elke 3e dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus en september) hebben wij goederen ingezameld. Deze slaan wij op in een gratis ter beschikking gestelde garagebox. Als de box bijna vol is vervoeren wij de goederen naar Kunrau in Duitsland. Dit is gebeurd 23 maart met twee kleine vrachtauto’s. Particulieren buiten Zuidhorn zamelen ook goederen voor ons in (b.v. in  Kloosterburen).

Hout en Brood project.  In het H & B project hebben deelnemers zich voor minimaal 5 jaar vastgelegd om jaarlijks een bedrag te doneren. Onze Stichting heeft zich verplicht jaarlijks

€ 2000,- over te maken. Dit is begin 2016 ook gebeurd. Hiervoor wordt, in het hulpgebied, hout en brood gekocht. In 2016 ontvingen 30 gezinnen brood en 140 gezinnen hout. Meerdere deelnemers zijn al langer donateur, omdat het project nog “brood”nodig is.

Huizen herstel project.  In 2013 is het project gestart. Ook in 2016 zijn wij hiermee doorgegaan. Daarvoor is geld ingezameld voor herstel en nieuwbouw van huizen. Wij hebben financieel meegeholpen aan dak herstel van 2 huizen en de nieuwbouw van één huis.

Noodhulp.  Wij houden financiële reserve om bij calamiteit hulp te kunnen bieden. Dit jaar is  € 600,- overgemaakt voor aankoop van maismeel voor in totaal 100 gezinnen. Later is nog een bedrag van € 1500,- overgemaakt voor hout, brood en maismeel.

Verkrijgen van financiële middelen. Via het aanvragen van bijdragen aan kerken en particulieren, het verkopen van artikelen op bazaars en het plaatsen van een bus voor het innemen van flessenbonnen, hebben wij financiële middelen voor hulp verkregen.

Lezingen houden, artikelen in kerkbladen en posters ophangen.  Om het project onder de aandacht te brengen zijn posters opgehangen, regelmatig artikelen in de kerkbladen geplaatst. Ook hebben wij lezingen verzorgd.  

2 Maandelijks vergaderen.   Om de voortgang van het project te waarborgen vergadert de werkgroep één maal in de twee maand.

Onderhouden contacten met hulpgebied.  Middels brieven is de financiële verantwoording ontvangen van  de organisatie in het hulpgebied. Ook op andere manieren is contact onderhouden. Sinds medio dit jaar is er ook contact via de computer.

Gemeentecontact met Kakerbeck.  Al vanaf 1991 worden contacten onderhouden tussen de Dorpskerk, de Gastkerk enerzijds en de Evangelisch Lutherse Kerk in Kakerbeck (in voormalig Oost Duitsland) anderzijds. De organisatie van deze ontmoetingen is door beide Kerken bij onze Stichting gelegd. Tweejaarlijks organiseren wij de bezoeken. In 2016 heeft geen ontmoeting plaats gevonden. Tijdig voor de kerstdagen zijn wederzijds kleine geschenken gestuurd. Ook zijn op persoonlijke titel bezoeken gebracht.

nieuwsbericht 2