Jaarverslag 2015

Bezoek aan het hulpgebied. In 2015 is geen bezoek gebracht aan Zvoristea.

Inzamelen van goederen en transport van goederen naar Kunrau.  Elke 3e dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus en september) hebben wij goederen ingezameld. Deze slaan wij op in een gratis ter beschikking gestelde garagebox. Als de box bijna vol is vervoeren wij de goederen naar Kunrau in Duitsland. Dit is gebeurd met een kleine vrachtauto, 2 keer dit jaar (kosten ca. € 600,- totaal). Particulieren buiten Zuidhorn zamelen ook goederen voor ons in (b.v. in  Kloosterburen).

Hout en Brood project.  In het H & B project hebben deelnemers zich voor minimaal 5 jaar vastgelegd om jaarlijks een bedrag te doneren. Onze Stichting heeft zich verplicht jaarlijks

€ 2000,- over te maken. Dit is begin 2015 ook gebeurd. Hiervoor wordt, in het hulpgebied, hout en brood gekocht. In 2015 ontvingen 30 gezinnen brood en 140 gezinnen hout. Meerdere deelnemers zijn al langer donateur, omdat het project nog “brood”nodig is.

Herstel huizen project.  In 2013 is het project gestart. In 2014 en 2015 zijn wij hiermee doorgegaan. Daarvoor is geld ingezameld voor herstel en nieuwbouw van huizen. Wij hebben financieel meegeholpen aan de nieuwbouw van één huis.

Noodhulp.  Wij houden financiële reserve om bij calamiteit hulp te kunnen bieden. Dit jaar is 2 x € 2000,-  beschikbaar gesteld voor maïsmeel en afbouw van een huis.

Verkrijgen van financiële middelen. Via het aanvragen van bijdragen aan kerken en particulieren, het verkopen van artikelen op bazaars en het plaatsen van een bus voor het innemen van flessenbonnen, hebben wij financiële middelen voor hulp verkregen.

Lezingen houden, artikelen in kerkbladen en posters ophangen.  Om het project onder de aandacht te brengen zijn posters opgehangen, regelmatig artikelen in de kerkbladen geplaatst. Ook hebben wij lezingen verzorgd.  

2 Maandelijks vergaderen.   Om de voortgang van het project te waarborgen vergadert de werkgroep één maal in de twee maand.

Onderhouden contacten met hulpgebied.  Middels brieven is de financiële verantwoording ontvangen van  de organisatie in het hulpgebied. Ook op andere manieren is contact onderhouden.

Organiseren van activiteiten Gemeentecontact.  Al vanaf 1991 worden contacten onderhouden tussen de Dorpskerk, de Gastkerk en de Evangelisch Lutherse Kerk in Kakerbeck (in voormalig Oost Duitsland). De organisatievoor ontmoetingen hiervoor is door de Kerken bij onze Stichting gelegd. 2 jaarlijks organiseren wij bezoeken. In 2015 heeft een delegatie uit  Kakerbeck een bezoek aan Zuidhorn gebracht. Tijdig voor de kerstdagen worden wederzijds kleine geschenken gestuurd. Ook worden op persoonlijke titel bezoeken gebracht.

Stichting Werkgroep Roemenië PKN Zuidhorn.