Jaarverslag 2014

Voorwoord.

In 2013 zijn de activiteiten van de werkgroep Oost-Europa en van de werkgroep Roemenië opgegaan in de Stichting Werkgroep Roemenië PKN Zuidhorn.  Daarom zijn wij verplicht een jaarverslag van onze bezigheden te presenteren. Ook zal een financieel verslag gepresenteerd worden. De hulp die wij bieden loopt al 20 jaar. Hierbij werken wij samen met een gebied in voormalig Oost Duitsland. De geschiedenis daarvan is te lezen op het algemene deel van deze website.

Verslag van de activiteiten 2014.

Inzamelen van goederen en transport van goederen naar Kunrau.  Elke 3e dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus en september) hebben wij goederen ingezameld. Deze slaan wij op in een gratis ter beschikking gestelde garagebox. Als de box bijna vol is vervoeren wij, op eigen kosten, de goederen naar Kunrau in Duitsland. Dit is gebeurd met een kleine vrachtauto, 2 keer dit jaar. Onder andere uit Kloosterburen hebben we veel zakken met kleding gekregen.

Hout en Brood project.  In het H & B project hebben deelnemers zich voor minimaal 5 jaar vastgelegd om jaarlijks een bedrag te doneren. De Stichting heeft zich verplicht jaarlijks € 2000,- over te maken. Dit is begin 2014 ook gebeurd. Hiervoor wordt, in het hulpgebied, hout en brood gekocht. In 2014 waren er 25 ontvangers  van brood en 140 voor hout.

Herstel huizen project.  In 2013 is het project gestart. In 2014 zijn wij hiermee doorgegaan. Daarvoor is geld ingezameld voor herstel en nieuwbouw van huizen. Wij hebben financieel meegeholpen aan de nieuwbouw van één huis en herstel van twee huizen.

Noodhulp.  Wij houden financiële reserve om bij calamiteit hulp te kunnen bieden. Dit jaar is hiervan € 1000,-  beschikbaar gesteld voor een nieuw dak.

Verkrijgen van financiële middelen. Via het aanvragen van bijdragen aan kerken en particulieren, het verkopen van artikelen op bazaars en het plaatsen van een bus voor het innemen van flessenbonnen, hebben wij financiële middelen voor hulp gekregen.

Lezingen houden, artikelen in kerkbladen en posters ophangen.  Om het project onder de aandacht te brengen zijn posters opgehangen, regelmatig artikelen in de kerkbladen geplaatst. Ook hebben wij lezingen verzorgd.  

2 Maandelijks vergaderen.   Om de voortgang van het project te waarborgen vergadert de werkgroep één maal in de twee maanden.

Onderhouden contacten met hulpgebied.  In het najaar is weer een bezoek gebracht aan het gebied rond Zvoristea. Middels brieven is de financiële verantwoording ontvangen van  de organisatie in het hulpgebied. Ook op andere manieren is contact onderhouden.

Organiseren van activiteiten Gemeentecontact.  Al meer dan 20 jaar worden contacten onderhouden tussen de Dorpskerk, de Gastkerk en de Evangelisch Lutherse Kerk in Kakerbeck (voormalig Oost Duitsland). De organisatie hiervoor is door de Kerken bij onze Stichting gelegd. 2 jaarlijks organiseren wij bezoeken. Tijdig voor de kerstdagen worden wederzijds geschenken gestuurd. Ook worden op persoonlijke titel bezoeken gebracht.